Právne služby

Advokátska kancelária JUDr. Martina Kuboviča, LLM, MSc, advokáta so sídlom v Seredi si zakladá na poskytovaní odborných právnych služieb založených predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre občianskoprávnych, obchodnoprávnych odvetví a v odvetví trestného práva.

Oblasti práva:

Občianske právo
Rodinné právo, Dedičské právo, Vecné práva, Záväzkové právo, Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie

Nehnuteľnosti
Kúpa a predaj nehnuteľností, Nájom nebytových priestorov, Nájom bytov, Záložné právo k nehnuteľnostiam a vecné bremená

Obchodné právo
Obchodný zákonník, Obchodné spoločnosti a družstvo, Obchodný register, Živnostenské podnikanie, Záväzkové právo, Konkurz a reštruktualizácia

Trestné právo, Pracovné právo, Stavebné právo, Správne právo, Daňové právo, Exekučné právo, Pozemkové právo

Kancelária

Advokáti

JUDr. Martin Kubovič, LLM, MSc, advokát je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil akademickým titulom Magister (Mgr.).

Na vyššie menovanej fakulte úspešne zložil rigoróznu skúšku a bol mu udelený akademický titul Doktor práv (JUDr.).

Taktiež je absolventom právnického postgraduálneho štúdia na Nottingham Trent University prostredníctvom B.I.B.S., a.s. a bol mu udelený akademický titul Master of Laws (LLM).

Magisterské štúdium MSc in Business Management absolvoval na Staffordshire University prostredníctvom B.I.B.S., a.s. a bol mu udelený akademický titul Master of Science (MSc).

JUDr. Martin Kubovič, LLM, MSc je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5513.

Kontakt

M. R. Štefánika 3080/14
Sereď 926 01

mobil: 0905/324020

e-mail:
akkubovic@gmail.com